Disclaimer

Deze website is eigendom van de bvba Potrell.
Sasstraat 5, 8870 Izegem
info@potrell.be
RPR Gent afdeling Kortrijk

Aansprakelijkheid

De informatie (teksten, foto’s afbeeldingen, links, …) die u op deze website kunt terugvinden, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Potrell levert alle mogelijke inspanningen om de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en updates van deze informatie te waarborgen. Mochten er ondanks deze inspanningen op de website toch onjuiste of onvolledige informatie te vinden zijn, kan Potrell niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg hiervan noch voor de slechte werking of al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich voordoen. Potrell behoudt zich het recht voor om ten allen tijde zonder voorafgaandelijke kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. Aan gegevens van deze site afkomstig kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Potrell kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Webanalyse en cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), en Facebook Pixel, een dienst van Facebook Inc.. Zowel Google Analytics en Facebook Pixel maken gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google/Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zowel Google als Facebook mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens die firma's verwerken. Google of Facebook zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Linkedin en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door die firma's op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of instelling.

Via de website van POTRELL is het mogelijk een ‘zoekfiche’ in te vullen voor meer informatie. POTRELL geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de verstrekte informatie. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

POTRELL hecht veel waarde aan het beschermen van de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt worden:

informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.

Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.

Uw gegevens zullen we gebruiken om in de toekomst u over de POTRELL projecten op de hoogte te houden. Indien u wenst dat uw gegevens niet meer gebruikt worden voor deze doeleinden, kan u dit melden. We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van POTRELL zijn.

Alle gegevens worden opgenomen in een bestand bij POTRELL BVBA, Sasstraat 5, 8870 Izegem. De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@potrell.be of per brief POTRELL BVBA, Sasstraat 5, 8870 Izegem, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker of klant is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Potrell mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Potrell.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan POTRELL of rechthoudende derden, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van POTRELL worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Toepasselijkheid

Door de POTRELL website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de POTRELL website en de inhoud van deze disclaimer Belgische recht exclusief van toepassing is.